Reglement

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Aanpassing tem Oktober 2021

Dit reglement is een aanvulling van de statuten van de VZW Yachting Club Geel en goedgekeurd door de bestuursraad.

De VZW YCGEEL heeft effectieve leden en toegetreden leden. De effectieve leden vormen de Algemene Vergadering en kiezen onder hen de bestuurders die eveneens het dagelijks bestuur uitmaken. Dit alles overeenstemmend de statuten.

Het reglement van inwendige orde heeft voornamelijk de bedoeling om de omgang tussen de toegetreden leden en de VZW, de omgang onderling, de activiteiten en verplichtingen op en rond de clubterreinen (haven, gebouwen en ligplaatsen) in goede banen te leiden.

1. Algemeen:

De club is aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW)
Alle effectieve en toegetreden leden zijn lid van het VVW en ontvangen op naam van het gezinshoofd (voor de waterskiërs en snelboten zijn dit ook alle gezinsleden) een lidkaart. Alle leden genieten de voordelen door de VVW verstrekt. De VVW blijft aansprakelijk voor deze voordelen en de VZW YCGeel is niet aansprakelijk voor eventuele discussie met de VVW.

2. Aanvaardingsprocedure en lidmaatschap mbt toegetreden leden

Kandidaat toegetreden leden dienen hun kandidatuur te stellen op de daarvoor voorziene formulieren die ter beschikking worden gehouden door het bestuur. Een formulier is eveneens te downloaden van de website. Het formulier dient volledig ingevuld verzonden te worden aan YCGeel Geel vzw Paviljoenstsaat 20, 2440 Geel of overhandigd aan één der bestuurders. De gezinssamenstelling vermeldt de inwonende gezinsleden.

De kandidaturen zullen op de eerstvolgende vergadering van het bestuur vertrouwelijk behandeld worden en de beslissing tot voorlopige aanvaarding zal schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld worden aan de kandidaat. Het lidmaatschap kan slechts toegekend worden indien de kandidaat gedurende 4 weken als passant heeft aangemeerd in de YCG met de boot waarmee hij/zij in de haven lid wenst te worden en dit in de de 12 maanden voorafgaand of na de aanvraag tot ligplaats. Op die wijze kunnen zowel het bestuur als de kandidaat met elkaar kennis maken. De definitieve beslissing zal dan worden meegedeeld binnen de week na verloop van deze maand. De kandidaat dient het geldende passanten liggeld te betalen welk, in geval van definitieve aanvaarding als voorschot op lid- en liggeld zal worden verrekend. Het lidmaatschap is verworven als de bijdrage van lig- en lidgeld volledig is vereffend behoudens anders beslist. (RvB 14.10.2021)

Een aanvraag tot lidmaatschap met vaste ligplaats kan enkel worden toegestaan voor motorjachten. Boten ingericht om te zeilen worden niet aanvaard. Indien zulke boten voor datum van 6.9.2018 zijn aanvaard geweest behouden deze boten in samenhang met hun huidige schippers, hun rechten als toegetreden leden en houders van vaste ligplaats. Deze zijn niet overdraagbaar naar een nieuwe eigenaar. (RvB 6.09.2018). Boten uitgerust met een inboard benzinemotor kunnen geen vaste ligplaats toegewezen worden. (RvB 5.9.2021)

De ligplaats die aan het lid – booteigenaar wordt toegewezen is enkel toegewezen voor die boot waarvoor het lid heeft ingeschreven en mag niet door dezelfde booteigenaar gebruikt worden voor een andere boot of aan een derde doorgegeven, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de raad van bestuur.

Indien leden – booteigenaars een nieuwe aanvraag doen voor een ligplaats voor een boot waarvan de afmetingen te groot zijn voor de tot dan toe gebruikelijke ligplaats, komen deze op een wachtlijst terecht. Voor alle andere aanvragen is er geen wachtlijst en worden zij per binnenkomst behandeld.

Kandidaat toegetreden leden die reeds bij een andere club een permanente ligplaats hebben voor een boot waarvoor zij in Geel een aanvraag doen, dienen de eerste ligplaats op te zeggen.

Leden die bij een andere club voor de boot, waarvoor zij bij de YCGeel een permanente ligplaats kregen toegewezen, een andere ligplaats verkrijgen, dienen hun ligplaats te Geel op te zeggen.

De bijdrage is de bijdrage voor één jaar en is jaarlijks aanpasbaar door beslissing van de raad van bestuur.

Wanneer een lid zijn/haar boot te koop stelt, op welke wijze ook en al dan niet kenbaar gemaakt op de boot zelf, en wanneer dit gebeurt binnen de vijf jaar na aanvaarding van het toegetreden lid met ligplaats, dient de boot de haven te verlaten en naar een andere (verkoop)haven verplaatst te worden. Deze regeling gaat in voor de leden die na 1 juni 2020 werden aanvaard. Op verzoek kan de RvB een uitzondering verlenen om reden van overmacht of in zeer bijzondere omstandigheden. (RvB 6.06.2020)

3. Informatievergadering voor alle toegetreden leden:

Jaarlijks zal er minstens één informatieavond ingericht worden . Hierop wordt een overzicht gegeven van de geplande activiteiten, wordt de financiële toestand van de VZW toegelicht en is er ruimte voor alle leden om hun opmerkingen te formuleren.

Tevens wordt op regelmatige basis een activiteitenkalender toegezonden en, indien nodig, tussentijdse informatiebrieven verzonden, per post of per e-mail

4. Overdracht lidmaatschap:

Indien een toegetreden lid de wens uitdrukt het lidmaatschap over te dragen aan of, in geval van een kandidaat toegetreden lid, over te nemen van, een ander gezinslid van maximaal de tweede graad of een samenwonende en dit na overlijden, huwelijk, samenwonen of overdracht van de boot kan dit enkel gebeuren na aanvraag aan en na goedkeuring door de raad van bestuur. Er Is dan geen nieuwe bijdrage verschuldigd op voorwaarde dat er geen onderbreking van de bijdrage is geweest.

Bij overdracht van een boot aan derden is er geen enkele garantie van aanvaarding van de kandidatuur van de nieuwe eigenaar.

5. Bijdragen, kosten en accommodatiegeld

De bijdragen en de kostenafrekening worden betaald via overschrijving op de bankrekening van YCG vzw zoals aangegeven op de jaarlijks verzonden rekening. De verbruikte elektriciteit wordt op deze rekening afzonderlijk aangeven aan de hand van de door de havenmeester afgelezen meterstand.

De verschuldigde betaling dient binnen de dertig dagen na ontvangst van de rekening te worden overgeschreven. Bij niet of niet tijdige betaling wordt het lid geacht ontslag te nemen en zal hij/ zij verzocht worden de toegewezen ligplaats te ontruimen en, in geval van de gebruikers van de helling (snelboten), de sleutel in te leveren.

Toegetreden leden die in de loop van het jaar hun ligplaats met of zonder hun lidmaatschap opzeggen hebben geen recht op terugbetaling van het betaalde voor dat jaar.

Een aanvaard toegetreden lid zal een volledig jaar lid/liggeld verschuldigd zijn voor zover zijn/haar boot aangeboden werd in de haven vóór 30 september van het lopende jaar. De betaalde liggelden (betaald “als voorschot” na indienen aanvraag) zullen in dat geval verrekend worden. Indien de boot na 30 september in de haven werd aangeboden is een lid/liggeld verschuldigd gelijk aan de helft. (RVB 26.10.2017)

Het accommodatiegeld zoals vastgesteld door de raad van bestuur ( thans 150 € ) is onderdeel van het lidgeld maar volledig te recupereren door 15 uren onderhoudswerken uit te voeren op en rond de terreinen van de club te Geel. Dit onderdeel van het lidgeld is betaalbaar bij de invordering van lid- en liggelden van het daaropvolgend jaar. De leden voeren deze werken uit als vrijwilligerswerk zonder compensatie en zijn verantwoordelijk voor de toelating die hen door de sociale overheden desgevallend moet worden verleend. (RVA, Ziekteverzekering). Aanvraagformulieren voor deze toelating zijn beschikbaar op de website.

De verantwoordelijke bestuurder die instaat voor de infrastructuur bepaalt in overleg met de raad van bestuur de aard van deze werken en de data waarop ze worden uitgevoerd. De gepresteerde uren, onder aftrek van 15 uur indien deze zijn bereikt , worden getransfereerd naar het volgend jaar. Als de gepresteerde uren (plus overgedragen uren) geen 6 uren voor het aan te rekenen jaar bedragen, wordt de verschuldigde bijdrage gevorderd en deze uren in minderging gebracht op het volgende jaar. Indien deze meer dan 5 uur bedragen wordt de bijdrage niet gevorderd en worden dienen deze uren het volgende jaar te worden ingehaald. (RVB 15.12.2016) Leden die de leeftijd van 67 hebben bereikt worden vrijgesteld van dit accommodatiegeld. (wijziging leeftijd RVB 4.3.2016, van kracht 1.1.2017)

De toegetreden leden “waterski” die de leeftijd van 67 jaar niet hebben bereikt, dienen 8 uren onderhoudswerk te presteren voor het gebruik van de accommodatie. Bij gebrek hieraan zijn zij een accommodatie bijdrage verschuldigd zoals vastgesteld door de RVB (thans 75 €) (goedgekeurd RVB 17.10.2013, van kracht per 1.1.2014; leeftijd gewijzigd RVB 4.3.2016, van kracht 1.1.2017)

De raad van bestuur kan sympathiserende leden aanvaarden welke geen rechten putten van hun lidmaatschap. De raad van bestuur bepaalt de hoogte van hun bijdrage en bepaalt de clubactiviteiten waarop deze sympathisanten worden uitgenodigd.

6. Etiketten, vlaggen en kentekens

Het dragen van uniformen, dassen, knopen en het gebruik van elk voorwerp voorzien van kentekens eigen aan de club zijn toegelaten voor alle leden. Elk varend lid wordt geacht onder de wimpel van de club en van de VVW te varen en tevens de nationaliteitsvlag van het land waarin zijn/haar boot is ingeschreven. Elk toegetreden lid dient zich tevens te houden aan de nationale en internationale reglementen met betrekking tot de uitrusting en documenten van zijn boot.

7. Verplichtingen en verantwoordelijkheden:

Iedere afgemeerde boot dient behoorlijk vastgemaakt te worden zonder andere boten te hinderen. Elke booteigenaar blijft aansprakelijk voor mogelijke schade aan de aangemeerde of in de haven varende boten en de haveninstallaties, zij het veroorzaakt door hem/haarzelf, zijn/haar aangestelde of zijn/haar gasten.

De havenmeester kan in noodsituaties de aangemeerde boten verhalen of er ingrepen op toepassen om schade aan de bo(o)t(en) en/of haveninstallaties te vermijden. Indien deze noodingrepen veroorzaakt zijn door een gebrek aan voorzorg van de booteigenaar of diens aangestelde zullen de eventuele kosten op deze verhaald worden.

Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (schade aan derden) voor de boot is verplicht en ieder jaar dient het verzekeringsbewijs te worden meegedeeld aan de secretaris die hierop toezicht houdt.

8. Specifieke bepalingen

Het is verboden:

– de goede orde in de jachthaven en omliggende terreinen en gebouwen te verstoren; overlast te veroorzaken door ongepast muziek of andere bronnen van geluid te maken.

– andere waterweg gebruikers of aangemeerde boten te hinderen of in gevaar te brengen. Zo dient het verkeer in het havengebied op zulke trage wijze plaats te vinden dat er zo goed als geen golfslag wordt veroorzaakt.

– opzettelijk schade te berokkenen aan het ter beschikking gestelde materiaal of infrastructuur

– op de wegen, parking, steigers of de gebouwen van de haven voorwerpen te plaatsen of verplaatsen of achter te laten die het verkeer of de normale werking van de haven en haar infrastructuur, uitbating clubhuis inbegrepen, te verstoren of te hinderen. Elke opmerking desbetreffend van de havenmeester of een bestuurder dient onmiddellijk opgevolgd te worden.

– te lassen, slijpen, schuren of welke werkzaamheden dan ook aan de buitenzijde van een boot of op de kade welke op enigerlei wijze schade of bovenmatige hinder aan de omliggende vaartuigen of haveninstallaties kan veroorzaken. Kleinschalig handmatig schuren en het wasonderhoud vallen niet onder deze verbodsbepaling. Overleg met de naburen en de havenmeester is steeds aanbevolen. Indien de booteigenaar alsnog de onderhoudswerken wenst uit te voeren die onder dit verbod vallen zal dit enkel kunnen gebeuren in samenspraak met de havenmeester op de daartoe een aangewezen werksteiger. (zie art.12)

– afval van eender welke aard op het terrein of aanhorigheden achter te laten. De in de afgesloten afvalstraat geplaatste afvalcontainer is uitsluitend dienend voor het huishoudelijk afval afkomstig van het normale huishoudelijk verbruik op de boten. Enkel de door het bestuur tegen een vergoeding ter beschikking gestelde afvalzakken kunnen, stevig dichtgebonden, aan de omheining van de afvalstraat worden gedeponeerd. Glazen potjes/flessen en drankblikken kunnen worden gedeponeerd in de “watergang” naast het havenkantoor. Gevaarlijk afval, evenals afgewerkte olie, vetten en verfresten dienen te worden meegenomen door de booteigenaar of diens aangestelde welke zelf dient zorg te dragen voor de verwijdering ervan op wettelijke wijze. De eigenaars die met toelating gehuisvest zijn op hun boot dienen zich te voorzien zoals elke inwoner van de stad Geel van door de stad Geel aangewezen recipiënten. (RVB 28.4.2016)

– een automatische bilgepomp bij een aangemeerde boot op actief te zetten.

– te roken of vuur te maken in de loodsen.

– te vissen in de haven, zowel langs de steigers als van op de boten. Er is een algemeen visverbod voor de haven, aangeduid door de verbodsborden geplaatst door de bevoegde overheid.

– zich in het bevolkingsregister van de Stad Geel te laten inschrijven met als adres (ook als referentieadres) het adres van de haven (Paviljoenstraat of Kanaaldijk) zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de raad van bestuur. Passanten die misbruik maken van een uitzonderlijke lang verblijf of van een winterberging om op de boot effectief te verblijven, worden uit de haven verwijderd.

– binnen de haven aan te meren buiten de daartoe dienende steigers zonder toestemming van de havenmeester die de noodzaak ervan in overweging zal nemen en de duurtijd zal bepalen.

-buiten de periode van 1 oktober tot 1 mei een winterafdekking op zijn boot te behouden. (RVB 12.06.2014)

9 . Algemeen
De havenmeester

– houdt toezicht op het gebruik van de volledige haveninstallatie inclusief terrein en gebouwen.

– De havenmeester adviseert de raad van bestuur bij de mogelijkheden van ligplaatsen voor kandidaat leden en duidt de ligplaatsen voor passanten binnen de mogelijkheden die er bij aankomst van de passant(en) zijn.

-De havenmeester is bevoegd om alle nuttige beslissingen te hemen met het oog op de veiligheid en de goede orde.
-De havenmeester heeft het recht de haven te ontzeggen of deze te verplichten tot vertrek ten aanzien van ieder passantenjacht of persoon waarvan de aanwezigheid de goede orde in gevaar brengt. -De havenmeester heeft het recht vaartuigen ten allen tijde te verleggen of te verplaatsen. Een toegewezen ligplaats van een lid of een passant is steeds onder voorbehoud van de aanwijzingen van de havenmeester, er zijn dus geen “vaste ligplaatsen”.

-De havenmeester is verantwoordelijk voor de aanduiding van de ligplaatsen voor de winterberging van niet-leden. De retributie hiervoor wordt vastgesteld door het bestuur van de VZW.
-Bevelen en onderrichtingen van de havenmeester dienen te worden nagevolgd

– De havenmeester kan, tijdelijk en onder toezicht van de raad van bestuur, zijn bevoegdheden delegeren.
-De havenmeester dient zijn beslissingen te motiveren.

De booteigenaar

– is gehouden de hem/haar toegewezen ligplaats en de onmiddellijke omgeving ervan te onderhouden. De eigenaars van de snelboten dienen in onderling overleg de daartoe voorziene aanlegsteiger te onderhouden. Het benodigde materiaal wordt hiertoe door de club ter beschikking gesteld.

– Bij het verlaten van de ligplaats dient de booteigenaar aan te duiden met het rood/groen bord van zijn ligplaats of hij/zij al dan niet zijn/haar ligplaats vrij geeft als aanlegplaats voor passanten. Van zodra de booteigenaar meer dan drie nachten zijn/haar boot niet aanmeert is hij/zij verplicht een bord met de groene zijde zichtbaar aan te brengen. Hij/zij dient de havenmeester alsnog in te lichten over de ver moedelijke duur van zijn/haar afwezigheid. De havenmeester zal dan rekening houden met de voorziene datum van terugkeer. In geval van een niet aangekondigde afwezigheid van meer dan drie nachten, zal de havenmeester vanaf de vierde nacht vrij kunnen beschikken voor het aanmeren van passanten aan de betreffende ligplaats, zelfs indien deze voorzien is van het rode bord. Bij terugkeer is er voor de normale gebruiker van de desbetreffende ligplaats geen garantie van ligplaats.

-De leden van YCGeel kunnen van 1 mei tot eind oktober op vertoon van hun VVW lidkaart gratis aanmeren in enkele naburige havens. Voor de Blauwe Kei wordt door de RVB een specifieke toelating op naam afgeleverd. Deze wordt afgeleverd samen met de VVW lidkaarten of ter beschikking gehouden bij de havenmeester. Deze faciliteiten, welke afhankelijk zijn van de overige clubs, worden meegedeeld in ons havenkantoor. (aanpassing RVB 12.02.2015)

– Bij verkoop van een boot van een lid kan de hem/haar toegewezen ligplaats nooit worden overgenomen door de nieuwe eigenaar behoudens zoals bepaald in art.4. Deze nieuwe eigenaar dient eerst zijn/haar kandidatuur als toegetreden lid aan de raad van bestuur voor te stellen.

– Al de lokalen en materialen van de club staan onder verantwoordelijkheid van de gebruikers, die verzocht worden deze te behouden in de staat waarin zij zich bevonden vooraleer er gebruik van gemaakt werd .

– De VZW kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen van welke aard dan ook aan personen, voertuigen, vaartuigen of materiaal behouden zware fout in hoofde van de VZW.

– De wagens dienen op de aangeduide plaats te parkeren. Materialen mogen slechts door leden benut worden op voorwaarde dat ze met kennis van zaken en respect behandeld worden

– Elk lid is er toe gehouden elke onregelmatigheid die hij/zij meent te erkennen aan een bestuurslid mede te delen.

10. Het clubhuis, activiteiten feestcomité:

Het clubhuis, terras en de sanitaire installatie zijn privaat in verhuring gegeven. De leden worden dan ook geacht zich te houden aan de openingsuren van de uitbating. De sanitaire blok blijft toegankelijk met de daartoe te gebruiken code. Op bepaalde tijdstippen, aangegeven in de halfjaarlijkse kalender, heeft de VZW de clubhuis-accommodatie ter beschikking en draagt zorg voor het verstrekken van het eten.

De uitnodigingen aan de leden worden gericht aan het gezinshoofd. De uitnodiging tot deelname aan de “leden” activiteiten (info avond, nieuwjaarsreceptie) gelden eveneens voor de inwonende gezinsleden zoals opgegeven bij de kandidaatstelling of op later tijdstip meegedeeld. De uitnodiging voor de sympathisanten gelden ten persoonlijke titel. De andere activiteiten staan eveneens open voor derden.

11. Snelle boten en waterski.

Als lid “waterski” kan men aanvaard worden mits inschrijving met een trailerbare snelle boot. Deze “snelle boten” kunnen geen vaste ligplaats toegewezen krijgen en worden geacht na gebruik uit de haven getrailerd te worden. De helling kan enkel worden gebruikt door de eigen YCG leden “waterski” en de jachtvarende YCG leden. Deze laatsten mogen, mits bijbetaling van een lidgeld van 45 € , een snelle boot of een uitsluitend zittende waterscooter (met vaste besturing) te water laten voor gebruik op de snelvaartzone. Derden kunnen geen gebruik maken van de helling aangezien de vereniging niet voor voldoende permanentie en toezicht kan zorgen zodat ook de veiligheid op en rond de helling niet kan gegarandeerd worden. (RvB 10.09.2020)

Elke booteigenaar dient alle wettelijke reglementen ter zake toe te passen. Zo is het gebruik van de jet-ski, niet gelijkgesteld met een snelle motorboot, verboden.

Het is verboden andere waterweggebruikers of aangemeerde boten te hinderen of in gevaar te brengen. Zo dient het verkeer in het havengebied op zulke trage wijze plaats te vinden dat er zo goed als geen golfslag wordt veroorzaakt. Tevens zullen waterskiërs en de snelvarende boten die gebruik maken van de snelvaart zone er rekening meer moeten houden dat de grenszone tussen snelvaart en haven op zulke wijze wordt aangevaren dat de golfslag de aangemeerde boten niet hindert.

De slagboom aan de slipway dient voor en na gebruik ervan slotvast afgesloten te worden en dit uit veiligheidsoverweging. Alleen leden mogen mits voorlegging van het vereiste verzekeringsbewijs en het betalen van een borgsom voor een sleutel van de slipway beschikken en er gebruik van maken. De sleutel mag in geen geval aan derden worden doorgegeven. Overtredingen op deze regel kan uitsluiting tot gevolg hebben. De toegang tot de slipway dient zo spoedig mogelijk vrijgemaakt te worden en de voertuigen verplaatst zodat deze geen enkele hinder vormen voor aan- en afvoer bij de slipway.

Het af- of aanvaren van de slipway naar de steiger dient te gebeuren tegen lage snelheid teneinde de boten die afgemeerd zijn in de haven niet te storen. Het afmeren aan de skisteiger dient te gebeuren met de boeg gericht naar sas 8 (oost)

De plaatsen aan de steiger van de snelboten worden ingenomen volgens het toekomen. Er zijn geen voorbehouden plaatsen.

Het besturen van boten met hoge snelheid moet voldoen aan de geldende wetgeving. Zo dient onder meer de dodemansknop steeds gehanteerd te worden en de piloten dienen in volledige zithouding hun plaats innemen op het horizontaal stoelvlak.

Het snelvaart en waterski – circuit vertrekt en eindigt tussen de langs de oevers geplaatste borden richting sas 9 (west)

Snelboten en jachten varen steeds uiterst rechts Het inhalen gebeurt links en dit met de normale vereisten van wederzijdse voorzichtigheid en respect.

De beroepsvaart heeft steeds voorrang. Let steeds op voor de zichtbaarheid van uw boot door een vrachtschip. Een schipper met lege laadruimte ziet U niet als U binnen de eerste 200 m. voor zijn tot boeg vaart

Niemand mag skiën zonder zwemvest, -gordel of frog.

Tijdens het skiën moet de piloot altijd vergezeld zij van een tweede persoon om de skiër in het oog te houden welke achterwaarts de vaarrichting plaatsneemt. Deze tweede persoon moet minstens 16 jaar zijn.

Tijdens het inhalen of kruisen dienen de skiërs steeds in het vaarwater van de trekkende boot blijven.

Om de piloot kenbaar te maken dat een gevallen skiër in orde is slaat de tweede man met beide handen in elkaar op zijn hoofd.

In de havenkom mag in geen geval worden geskied of banden, banaan of soortgelijke pleziervaartuigen worden gesleept behoudens het langzame aanvaren naar de steiger .

Om de afgemeerde boten in de haven en om manipulaties aan de slipway niet te storen mag er in de havenkom niet gedraaid of in kringen gevaren worden.

Een skiër die in het water liggend vertrekt, dient zoveel mogelijk evenwijdig langs de oever getrokken te worden

Bij stremming is elke vaarbeweging in de zone verboden. De piloten dienen deze tijdelijke maatregelen stipt na te leven.

Elke snelle motorboot met skiër moet om een gele vlag aan boord hebben. De gele vlag wordt gebruikt om de aandacht van andere piloten te vestigen op een gevallen skiër. De tweede inzittende van de boot in nood vraagt om bijstand door met de gele vlag te zwaaien.

Iedere piloot is verantwoordelijk voor alle ongevallen ten gevolge het niet of laattijdig intrekken van zijn koord.

Een gevallen skiër dient men zo vlug mogelijk aan boord binnen te halen

Een aankomende boot heeft altijd voorrang op een vertrekkende, ongeacht met of zonder skiër. De beroepsvaart heeft hierbij altijd voorrang.

Indien een skiër valt dient de piloot met de grootste voorzichtigheid en met de laagst mogelijke snelheid deze skiër op te pikken zonder andere boten of skiërs te hinderen.

Het is aangewezen om het clubhuis niet met natte frog, kleding of zwempak te betreden.

Ook in de zomerperiode mogen de snelboten uitsluitend aan hun steiger afgemeerd liggen maar steeds in nabije aanwezigheid van hun eigenaar of gebruiker. Er kan niet overnacht worden met een aan de skisteiger aangemeerde snelle motorboot.

12. Werksteiger

Het gebruik van de werksteiger (naast de slipway) is enkel toegelaten na voorafgaandelijke aanmelding bij de havenmeester. Deze zal een periode van maximaal 14 dagen vastleggen waarbinnen de boot aan de werksteiger mag aangemeerd blijven. Indien na deze periode de werken nog niet zouden zijn beëindigd en een aansluitende periode nog niet is aangevraagd door een andere schipper, kan op tijdig verzoek deze eerste periode éénmalig met

8 dagen worden verlengd. Het elektriciteitsverbruik op de meter van de werksteiger welke zich in de garage bevindt wordt afgerekend met de havenmeester. Behoudens in geval van noodherstelling kunnen enkel schippers-leden van YCG gebruik maken van de werksteiger om werken uit te voeren. (RvB 22.10.2015)

De werksteiger is niet beschikbaar tussen 1 juli en 31 augustus behoudens voor een noodherstelling en dit in overleg met de havenmeester. De werksteiger is geen alternatief voor een scheepswerf en dient enkel voor klein onderhoud waarbij op kleine schaal elektrische toestellen kunnen gebruikt worden. Ook aan de werksteiger dienen maatregelen genomen zodat er geen vervuiling van het kanaalwater optreedt en/of hinder veroorzaakt wordt tav de omliggende boten. Dit betekent dat bij elektrisch schuren de boot minstens 18 m. verder richting sas 8 dient verlegd te worden. (RvB 14.10.2021) In geen enkel geval is het toegelaten in de haven – ook niet aan de werksteiger – aan de boten laswerken uit te voeren en/of met slijpschijven metaal te bewerken. (Goedgekeurd RVB 29.08.2019)

13. Sancties:

page15image30546496

Bij niet naleven van dit reglement van inwendige orde kunnen er door de raad van bestuur sancties lasten het lid getroffen worden van gaande een berisping tot uitsluiting uit het lidmaatschap.

Slot

Alle, niet in huidig reglement voorziene situaties dienen, indien spoed vereist, door de havenmeester of, bij zijn afwezigheid door een aanwezig lid van de raad van bestuur, voorlopig opgelost te worden en, indien daartoe aanleiding bestaat, permanent door de raad van bestuur de het reglement steeds kan aanpassen.

Ieder lid zal de gelegenheid gegeven worden om kennis te nemen van dit reglement, ontvangt er een kopie van en het zal geraadpleegd kunnen worden op de website www.ycg.be

Goedgekeurd door de raad van bestuur VZW YC Geel op 15.12.2010

Aanpassing RVB 17.10.2013

Aanpassing RVB 12.06.2014

Aanpassing RVB 12.02.2015

Aanpassing RVB 22.10.2015

Aanpassing RVB 04.03.2016

Aanpassing RVB 28.04.2016

Aanpassing RVB 22.09.2016

Aanpassing RVB 15.12.2016

Aanpassing RVB 26.10.2017

Aanpassing RVB 06.09,2018

Aanpassing RVB 28.08.2019

Aanpassing RVB 06.06.2020

Aanpassing RVB 10.09.2020

Aanpassing RVB 05.09.2021

Aanpassing RVB 14.10.2021

page15image30546688

Raad van Bestuur

De Backer Marc, voorzitter 0475/80.41.50

Van Uytsel Willy, ondervoorzitter 0495/80.48.80

Van den Hurk Eric, penningmeester 0497/40.27.21

Asnot Louis, havenmeester Geel 0468/59.28.00

Vangheel Sabine, feestcomité 0473/27.98.87
Van Laer Jan, bestuurder 0497/34.93.52

Claes Veronique, bestuurder 0496/05.46.11

e-mailadres

Yachting.club.geel@telenet.be